islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎 🪨Bilancia zásob ložísk nerastných surovín – MŽP SR podľa § 29 ods. 4 zákona č. 44/1…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
🪨Bilancia zásob ložísk nerastných surovín
– MŽP SR podľa § 29 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (Banský zákon) v znení neskorších predpisov vedie súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk a bilanciu zásob nerastov SR
⛏️geologické zásoby ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov v SR predstavovali sumárne v roku 2021 takmer 22,5 mld. ton
⛏️v geologických zásobách aj v ťažbe výrazne dominujú nerudné nerastné suroviny, vrátane stavebných surovín
💎Vývoj ťažby nerastných surovín
– v roku 2021 bolo v SR evidovaných 843 ložísk nerastov v podzemí i na povrchu
– hospodársky význam majú hlavne ložiská energetických surovín (hnedé uhlie, ropa, zemný plyn), rúd (Au, Ag, Zn), magnezitu, stavebných materiálov (stavebný kameň, štrkopiesky a piesky, tehliarske suroviny), vápencov (výroba cementu, vápna a iné špeciálne účely)
– z podzemia bolo vydobytých 2 080,01 kt úžitkových nerastov v pevnom skupenstve, 6,13 kt ropy a gazolínu a 70 647 tis. m3 zemného plynu
– na povrchu bolo vydobytých 35 705,96 kt surovín

🌎Oblasť hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ich efektívneho využívania je jedným z cieľov udržateľného rozvoja prijatých OSN.
Cieľ 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy
Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11572.pdf


Autor správy, foto a správu publikoval Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *