islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

🔵 5. PLÁNOVANÉ ZASADNUTIE MSZ MESTA POPRAD 🔵 🔹 Primátor mesta Poprad Anton Danko zvolal 5. plánované zasadnutie MsZ mesta Popr…

🔵 5. PLÁNOVANÉ ZASADNUTIE MSZ MESTA POPRAD 🔵

🔹 Primátor mesta Poprad Anton Danko zvolal 5. plánované zasadnutie MsZ mesta Poprad, ktoré sa uskutočnilo 14.decembra 2021 (utorok) o 8.00 hod. prostredníctvom videokonferencie.
Poslanci sa v úvode posledného tohtoročného zastupiteľstva zaoberali najdôležitejším bodom programu a to schvaľovaním rozpočtu.

🔹 Rozpočet Mesta Poprad na rozpočtový rok 2022 bol navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 71 942 500. Bežný rozpočet je zostavený taktiež ako vyrovnaný vo výške 50 764 000 €, kapitálový rozpočet kalkuluje so schodkom 19 943 000 € a rozpočet finančných operácií so zostatkom vo výške 19 943 000 €.

🔹 Viac ako 20 miliónov eur je určených na investície, najviac z nich pôjde do dopravy, bývania, športu, vzdelávania, ale aj ihrísk a revitalizácie zelene a do výstavby bytov. Pri bývaní samospráva počíta so sumou 3,56 milióna eur, ktoré pôjdu aj na výstavbu sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v Matejovciach, rekonštrukciu bytov v BD Xenón a časti fasád bytových domov v Továrenskej štvrti. Z celkových výdavkov pôjde takmer 34 percent do školstva, ďalších 15,7 percenta do dopravy a komunikácií.

🔹 Návrh rozpočtu zohľadňuje situáciu v súvislosti s negatívnymi následkami pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 a prirodzene sa dotýka aj Mesta Poprad. Samospráva sa musela vysporiadať pri nižšom raste bežných príjmov s rastom cien, ktoré nás v budúcom roku čakajú, a to najmä energií, kde je predpokladaný celkový nárast o viac ako 60 percent. Mesto pravdepodobne preplatí na energiách o trištvrte milióna eur viac oproti týmto výdavkom v roku 2021.

🔹 V porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2021, návrh bežných príjmov pre rok 2022 je o 2 545 550 € vyšší a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2021 o 526 600 €. Návrh kapitálových príjmov je nižší o 364 000 € v porovnaní so schváleným rozpočtom pre rok 2021, príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sú rozpočtované o 881 650 € nižšom objeme.

🔹 Najdôležitejší dokument mesta bol schválený.

🔹 Poslanci zobrali na vedomie informatívnu správu o situácii v Centre sociálnych služieb a o uvoľnení z funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb na Ul. Komenského Evy Mašteníkovej, ktorá sa vzdala funkcie z osobných dôvodov. Primátor Anton Danko žiadosti riaditeľky vyhovel a v súlade so zákonom dočasne poveril výkonom funkcie riaditeľky CSS Mgr. Janu Jonasovú na dobu určitú. Mestské zastupiteľstvo zobralo taktiež na vedomie informatívnu správu o situácii v Centre sociálnych služieb.

🔹 Schválená bola i zmena VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov totiž končí možnosť bezplatného odovzdania oddelene vyzbieraného odpadu z obalov z iných zdrojov a oddelene vyzbieraného odpadu z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zberných dvoroch.

🔹 Poslanci zobrali na vedomie aj informatívna správu o hospodárení spoločnosti Letiska Poprad – Tatry, a.s. za rok 2020, ktoré podľa riaditeľa Petra Dujavu dosiahlo plusové výsledky po dlhých rokoch strát. Letisko dosiahlo vlani zisk vo výške 167.000 eur. V roku 2019 pritom hospodárilo s mínusovým výsledkom na úrovni 312.000 eur.

🔹 Zastupiteľstvo schválilo i predloženie a spolufinancovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu s názvom „Podpora udržateľnosti a odolnosti Domu kultúry v Poprade v súvislosti s pandémiou COVID-19.“ Mesto Poprad má záujem v rámci tohto projektu modernizovať zvukovú techniku a svetelný park, modernizovať vzduchotechniku prostredníctvom inštalácie difúzera s dezinfekčnou náplňou do vzduchotechniky a doplniť bezdotykové dávkovače dezinfekcie do Domu kultúry. Predpokladaný rozpočet projektu je vo výške 193 881,04 EUR, pričom zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadateľa teda mesta o nenávratný finančný príspevok projektu je min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.

🔹 Poslanci schválili aj žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a zateplenie objektu sociálnych služieb Levočská cesta – Nocľaháreň“. Mesto Poprad má záujem zrekonštruovať objekt sociálnych služieb na Levočskej ceste – Nocľahárne a tým skvalitniť sociálnu službu krízovej intervencie. Predpokladaný rozpočet projektu je 503 611,66 EUR, pričom spolufinancovanie mesta je minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.

🔹 Mestské zastupiteľstvo schválilo i ročný členský príspevok Mesta Poprad v OOCR Región Vysoké Tatry vo výške 150 000,- EUR s účinnosťou od 01.01.2022.

🔹 Poslanci sa uzniesli aj na predložení žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského.“ V rámci projektu pôjde o rekonštrukciu telocvične (veľkej a malej), ktorá bude spočívať v zásadnej zmene dispozičného riešenia objektov. V priestoroch telocvične je navrhnuté nové riešenie vetrania s rekuperáciou.Predpokladaný náklad na realizáciu projektu je na úrovni cca 1 818 000 EUR, pričom zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadateľa projektu je min. vo výške 40% z celkových oprávnených nákladov na projekt.

🔹 V závere sa poslanci zaoberali súborom návrhov na zriadenie vecného bremena, prenájmu a odpredaja pozemkov a schválili napríklad výkup novovytvoreného pozemku, ktorý vznikol odčlenením z pozemku v Spišskej Sobote, pre verejnoprospešnú stavbu „Výstavba cyklistických komunikácií ČOV Matejovce – Poprad Západ“. Schválili taktiež zverenie stavby Prepojenie Ul. Ústecko – Orlickej s Bajkalskou, Poprad – JUH II do správy Správe mestských komunikácií ako i prevod finančných prostriedkov vo výške 3 000 000,00 € za odpredaj 15%-ného obchodného podielu Mesta Poprad v spoločnosti AQUAPARK Poprad do rezervného fondu mesta.

🔹 Na záver posledného zastupiteľstva tohto roku primátor mesta zaželal všetkým príjemné a pokojné sviatky.

🔹 Celý záznam MsZ si môžete pozrieť v sekcii videá na sociálnej sieti Facebook Mesto Poprad – oficiálna stránka.

🔹 Viac o priebehu a jednotlivých bodoch zastupiteľstva sa dočítate v januárovom vydaní Mesačníka Poprad.

🔹 Ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad sa uskutoční 16.2.2022 o 8.00 hod.


Autor správy, foto a správu publikoval Poprad – oficiálna stránka mesta on Facebook Zdroj Read More

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *