islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

DOBRÁ SPRÁVA PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH DLHODOBO V ZAHRANIČÍ: NÁRODNÁ RADA SCHÁLILA NOVELU ZÁKONA O OBČIANSTVE Ministerstvo vnútra …

DOBRÁ SPRÁVA PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH DLHODOBO V ZAHRANIČÍ: NÁRODNÁ RADA SCHÁLILA NOVELU ZÁKONA O OBČIANSTVE

Ministerstvo vnútra plní ďalší bod z programového vyhlásenia vlády: Umožníme občanom Slovenskej republiky dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo tohto štátu bez straty slovenského. Zároveň riešime situáciu tých ľudí, ktorí o naše občianstvo prišli po sprísnení zákona pred desiatimi rokmi. Budú ho môcť získať naspäť jednoduchším spôsobom na základe štandardných európskych princípov.

ZMIERNENIE PODMIENOK
➡ Zmierňujú sa podmienky, za ktorých prichádza k strate občianstva. Slovenskí občania tak v budúcnosti neprídu o občianstvo SR, ak v čase nadobudnutia cudzieho občianstva mali v tomto štáte pobyt (povolený, registrovaný alebo inak evidovaný) najmenej 5 rokov a predložia o tom doklady.
➡ Zákon ustanovuje aj ďalšie výnimky, na základe ktorých nedôjde k strate občianstva. K dvom výnimkám, ktoré sú už v teraz platnom zákone (nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela počas trvania manželstva a nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva narodením) pribudnú ďalšie dve. K strate občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté osvojením, alebo ho nadobudlo maloleté dieťa.

BÝVALÍ OBČANIA A OPÄTOVNÉ ZÍSKANIE OBČIANSTVA SR
➡ Súčasná úprava, podľa ktorej občania SR strácajú občianstvo nadobudnutím cudzieho, sa začala uplatňovať v júli 2010. Doteraz tak prišlo o slovenské občianstvo 4 059 ľudí.
➡ V roku 2015 prijalo ministerstvo vnútra nariadenie, ktoré umožňuje bývalým občanom požiadať naspäť o slovenské občianstvo na základe výnimky ministra vnútra. Doteraz bolo vrátené 1183 osobám.

➡ Novela zákona ustanovuje, že bývalým občanom SR sa štátne občianstvo SR udelí na základe žiadosti po splnení zákonom ustanovených podmienok (najmä bezúhonnosti) za predpokladu, ak mali na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudli, pobyt (povolený, registrovaný alebo inak evidovaný) najmenej 5 rokov.
➡ Na rozdiel od súčasnosti žiadatelia zároveň nebudú musieť spĺňať podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, čiže budú odbremenení od povinnosti prihlasovať sa ako cudzinci na pobyt na území SR na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Značne sa im tým uľahčí podávanie žiadosti. Cudzinci z EÚ sa musia totiž teraz prihlasovať na pobyt na Slovensku osobne. Naďalej budú bývalí občania SR oslobodení od jazykovej skúšky.

ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI
➡ Osobám so statusom Slováka žijúceho v zahraničí sa udelí štátne občianstvo SR za predpokladu, ak majú povolený pobyt na území SR a ak sa žiadateľ významne zaslúžil o prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí v oblastiach ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej alebo športovej. V praxi tak vzniknú dve kategórie žiadateľov s postavením Slováka žijúceho v zahraničí:
▪️ jedna kategória budú žiadatelia bez tzv. prínosu pre komunitu, ktorí vo vzťahu k pobytu budú musieť splniť podmienku najmenej 3-ročného pobytu na území SR. O ich žiadosti bude rozhodovať ministerstvo, proti rozhodnutiu možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje minister vnútra na základe návrhu osobitnej komisie,

▪️ druhou kategóriou budú žiadatelia s postavením Slováka žijúceho v zahraničí s tzv. prínosom pre komunitu, u ktorých sa vo vzťahu k pobytu bude vyžadovať iba podmienka naplnenia povoleného pobytu na území SR (bez špecifikácie jeho dĺžky); o ich žiadosti bude rozhodovať priamo minister vnútra, proti ktorého rozhodnutiu nebude možné podať rozklad.

ĎALŠIE ZMENY
➡ Vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov narodených na území SR títo budú môcť požiadať o udelenia štátneho občianstva SR za podmienky povoleného pobytu na území SR bez špecifikácie jeho dĺžky.
➡ Do zákona sa dopĺňa podmienka na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, že žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.
➡ Upravuje sa tiež zastupovanie žiadateľa v konaní a prípady, kedy je zastúpenie vylúčené. Zástupcom môže byť len advokát, mimovládna organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom, alebo fyzická osoba splnomocnená žiadateľom.


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *