islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

RUDOLF SIKORA (SK) Veľká téma / Big theme 2007 – 2008 | akryl, drevo, plátno | acrylic, wood, canvas 445 x 901 cm „V samotnom d…

RUDOLF SIKORA (SK)
Veľká téma / Big theme
2007 – 2008 | akryl, drevo, plátno | acrylic, wood, canvas
445 x 901 cm

„V samotnom diele som spojil tri prvky:
• na pravej strane Veľkej témy ukazujem útočnú civilizáciu: vojnové ťaženie pod zástavami, bodákmi, kopijami, šípmi, mečmi, ktorých ostré konce sú do polovice skrvavené. Horizontálny beh výhražných čiernych línií sa diagonálne dvíha, až je v strede kompozície prerušený – prečiarknutý motívom kresťanského kríža, avantgardne-geometricky štylizovaného;
• ponad tento útočný, výbušný a barbarský chaos, túžiaci po budúcnosti, nad zakrvavenú civilizáciu vyčnievajú, akoby ju upokojovali – tri citácie, tri kusy (dva elipsoidy a jedna pologuľa) hlboko modrého vesmíru… Ale ako napísal J. L. Monod, „chladný a bezodný vesmír“ je „hluchý“ a „ľahostajný“ k nášmu utrpeniu i našim zločinom… A ja dopĺňam: sme tu, na našej Zemi-odkázaní na seba: človek na človeka! Ak budeme proti sebe, budúcnosť nezvládneme, planéta Zem ostane – ale bez nás…
• hore na ľavej strane je umiestnená púštna krajina (s využitím typického, okrovohnedého dezénu púštnych maskáčov). Do geometricky usporiadaného poriadku tak vrhne trochu cudzí – naturalistický – prvok, vstupuje „realita“.
Moja Veľká téma je vlastne akési monštrum, ktoré sa valí, ženie, útočí, dynamicky okupuje priestor pred sebou, vystreľuje vpred… Chcel som, aby pôsobila dojmom agresivity, útočnosti, konfliktu, zrážky, súboja. Oveľa výraznejšie to cítiť v prvých kresbách, kde som formuloval prvé riešenia kompozície. Vtedy to bolo monštrum na kolesách, pásoch, reťaziach, so znakmi brnenia, pripomínalo akýsi obrovský tank alebo buldozér… Neskôr som kompozíciu zjednodušil a zabstrahoval.“
___________________________________________________________________
„In the work itself I combined three elements:
• on the right side of Big Theme I show aggressive civilization: a military campaign under banners, bayonets, spears, arrows and swords, whose sharp edges are bloody. The horizontal course of threatening black lines raises diagonally until the center of the composition is interrupted – crossed over by the symbol of a Christian cross in avant-garde and geometrical style;
• three quotes, three pieces (two ellipsoids and one semi-globe) of a deep blue universe tower over this aggressive, explosive and barbarian chaos-desiring future, they peak over bloody civilization as if calming it down… But as J. L. Monod wrote the “cold and bottomless universe” is “deaf” and “indifferent” to our suffering and our crimes… And I add: we are here, on our Earth, dependent on ourselves: man on man! If we go against each other, we won’t handle the future, and the planet Earth will be here – but without us…
• a desert is situated in the left side (by using a typical brown ocher pattern of military khakis). Thus, it brings a slightly strange – naturalistic – element to the geometrically arranged order, “reality” enters.
My Big Theme is in fact a kind of monster which rolls, chases, attacks, dynamically occupies the space in front of it, shoots forward … I wanted it to create the impression of aggressivity, combativeness, conflict, clash, battle. It is much more obvious in the first drawings where I formulated the first solutions of the composition. Then it was a monster on wheels, caterpillar tracks, chains, with signs of armor, it resembled a kind of huge tank or bulldozer… Later I simplified and abstracted the composition.“
✒️RUDOLF SIKORA

Autor správy, foto a správu publikoval Danubiana Meulensteen Art Museum on Facebook Zdroj Read More
Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *