islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

VEĽKÝ PREHĽAD COVID OPATRENÍ POČAS NÚDZOVÉHO STAVU A ZÁKAZU VYCHÁDZANIA Slovenská republika sa nachádza na prahu humanitárnej k…

VEĽKÝ PREHĽAD COVID OPATRENÍ POČAS NÚDZOVÉHO STAVU A ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Slovenská republika sa nachádza na prahu humanitárnej katastrofy. Z tohto dôvodu vláda rozhodla, že oddnes platí na 90 dní núdzový stav a dvojtýždňový zákaz vychádzania. Cieľom je výrazným znížením mobility spomaliť šírenie ochorenia COVID-19, a znížiť tak záťaž na zdravotníctvo.

🙏 Ďakujeme, že ste zodpovední. Využite možnosť očkovania, ktoré výrazným spôsobom zmenšuje riziko ťažkého priebehu ochorenia.

👮 Policajný zbor bude naďalej vykonávať zvýšenú kontrolu dodržiavania opatrení.

❌ODKEDY PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA
➡ Zákaz vychádzania platí od 25. novembra najneskôr do 9. decembra v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Definované sú výnimky.
➡ Úrad verejného zdravotníctva SR vydal v súvislosti s rozhodnutím vlády nové vyhlášky, ktoré platia takisto od štvrtka. Ide o vyhlášku k prekrytiu horných dýchacích ciest, činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí.

👥ZHROMAŽĎOVANIE
➡ V rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

👥 OBMEDZENIE STRETÁVANIA
Vláda uložila:
➡ uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet)
➡ umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou domácej práce v maximálnej možnej miere
➡ vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri

ℹ ODKAZ NA UZNESENIE VLÁDY O ZÁKAZE VYCHÁDZANIA
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19679

🏢 PRÁCA
➡ Platí výnimka na cestu do práce, potrebné je preukázať sa potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
➡ OTP režim bude platiť na pracoviskách od pondelka 29. novembra.

ℹ️ ODKAZ NA VYHLÁŠKU O OTP REŽIME NA PRACOVISKÁCH
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_264.pdf

🏫 ŠKOLY
➡ Školy ostávajú otvorené.

🏬 OBCHODY
➡ Zatvárajú sa všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby s výnimkou určených esenciálnych, ktoré môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status).
➡ V režime OTP fungujú hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.
➡ stanovuje sa limit 1 osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby)

ℹ️ ODKAZ NA VYHLÁŠKU O PREVÁDZKACH
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_263.pdf

🌲 PRÍRODA
➡ Povolený je pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.

😷 RÚŠKA A RESPIRÁTORY
➡ Od štvrtka 25. novembra sa zavádza povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov ZŠ, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4. ročníkov osemročných gymnázií
➡ V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch.
➡ V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.
➡ Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.
➡ Naďalej platia výnimky z povinnosti mať prekryté ústa a nos.

ℹ️ ODKAZ NA VYHLÁŠKU O RÚŠKACH
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf

⚠️ VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA DETAILNE⚠️
➡cesta do zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia. Osoba sa musí preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
➡ obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, prevádzky od miesta bydliska, ktoré sú považované za esenciálne. Zoznam nižšie.
➡ návšteva zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
➡ lekáreň
➡ starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňuodkázaný
➡ venčenie psa alebo mačky do 500 m od bydliska
➡ veterinár, starostlivosť o hospodárske zvieratá
➡ cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate
➡pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu. V prípade Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie
➡ dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
➡ do 26. novembra výnimka na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak táto začala pred začiatkom zákazu vychádzania
➡ cesta späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti
➡ individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti
➡ pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných

⚠️VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA V ČASE OD 5:00 do 20:00⚠️
Okrem vyššie spomenutých výnimiek platia v čase od 5:00 do 20:00 aj tieto výnimky:

➡ cesta do a zo zamestnania zamestnanca (okrem zamestnancov škôl a školských zariadení), ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti. Podmienkou je preukázať sa potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť
➡ výkon podnikateľskej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná z domácnosti
➡ povolené hromadné podujatie, zoznam nižšie
➡ preventívna prehliadka vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
➡ cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu na COVID-19
➡ pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
➡ cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
➡ cesta dieťaťa do MŠ, žiaka do ZŠ, SŠ, špeciálnej školy a školského zariadenia
➡ cesta študenta do VŠ, špecializovaného výučbového a účelového zariadenia VŠ
➡ sprevádzanie dieťaťa, žiaka alebo študenta do školy
➡ cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
➡ cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov
➡ zabezpečovanie presúvania sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby
➡ zdravotná vychádzka do 1 km od bydliska osoby nad 65 rokov, ZŤP osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, a ďalších osôb s určenými zdravotnými indikáciami.
Vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti.
➡ cesta na orgán verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku
➡ cesta na pojednávanie
➡ pracovný pohovor, výberové, prijímacie konanie alebo uzavretia pracovnej zmluvy
➡ cesta osoby s dieťaťom do 1 km od bydliska
➡ individuálna návšteva kostola

⚠️VÝNIMKY ZÁKAZU VYCHÁDZANIA NA CESTU DO PREDAJNÍ A PREVÁDZOK⚠️
➡ kúpele na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára
➡ prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby
➡ potraviny, drogéria, obuv
➡ lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky
➡ predajne novín a tlačovín
➡ predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
➡ výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku
➡ predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby
➡ prevádzky telekomunikačných operátorov
➡ prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
➡ práčovne a čistiarne odevov
➡ čerpacie stanice pohonných hmôt
➡ pohrebné služby ,
➡ služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru
➡ oprava a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení
➡ taxislužby
➡ advokáti, notári, súdni exekútori správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
➡ kľúčové služby
➡ zberné dvory
➡ obchodné miesta sieťových odvetví
➡ služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania
➡ domáce a záhradkárske potreby
➡ prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
➡ nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m
➡ zariadenia spoločného stravovania na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach
➡ obchodné domy (otvorené výlučne esenciálne prevádzky)
➡ prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce a za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia. Podmienkou je, že prevádzkovateľ umožní vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime OTP.
➡ prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon povolených hromadných podujatí

⚠️ VÝNIMKY NA HROMADNÉ PODUJATIA ⚠️
➡ hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; max. kapacita 10 osôb
➡ bohoslužby (individuálna pastoračná činnosť)
➡ cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obradu krstu (max. 6 osôb, do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)
➡ pohrebné obrady (nie je kapacita stanovená)
➡ zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov
➡ zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona
➡ voľby
➡ výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh profesionálnych súťaží vo vybraných športoch, zápasy sú bez divákov
➡ hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom ministerstva školstva

ℹ ODKAZ NA VYHLÁŠKU O HROMADNÝCH PODUJATIACH
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_261.pdf


Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *