islovak.sk

online denné spravodajstvo – žijeme Slovenskom…

❗ 🔫 POZOR NA TERMÍNY! PO NOVOM TREBA POLÍCII NAHLÁSIŤ DRŽBU NIEKTORÝCH ZBRANÍ

❗ 🔫 POZOR NA TERMÍNY! PO NOVOM TREBA POLÍCII NAHLÁSIŤ DRŽBU NIEKTORÝCH ZBRANÍ


POZOR NA TERMÍNY! PO NOVOM TREBA POLÍCII NAHLÁSIŤ DRŽBU NIEKTORÝCH ZBRANÍ

Dňa 01.05. 2022 uplynuli presne tri mesiace od účinnosti novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Aktuálne znenie novely zákona je dostupné na odkaze: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/190/20220201.

Medzi najvýraznejšie zmeny, ktoré novela zákona priniesla patrí povinnosť pre občanov, fyzické osoby – podnikateľov, či podnikateľské subjekty nahlásiť polícii držbu strelných zbraní, ktoré predtým patrili medzi zbrane patriace do inej kategórie, resp. nepodliehali evidenčnej povinnosti.

Táto povinnosť musí byť splnená v lehote do 30.06.2022. Upozorňujeme na túto povinnosť všetky potencionálne dotknuté osoby s cieľom predchádzať sankciám, ktoré budú po tomto termíne uplatňované.

Pripomíname, že je potrebné skontrolovať strelné zbrane, ktoré máte doma a môžu patriť do skupiny zbraní, ktoré treba nahlásiť.

O AKÉ ZBRANE IDE?

Všeobecne môžeme tieto zbrane označiť ako zbrane, ktoré vznikli úpravou zo samočinných zbraní, zo zbraní patriacich (pred úpravou) medzi zbrane kategórie A, samonabíjacie zbrane skrátené bez použitia náradia a zbrane, ktorých výbavou je nadlimitný zásobník. Popri týchto zbraniach je povinné oznamovať aj držbu nadlimitných zásobníkov (pričom kapacitný limit je pre zásobníky do krátkej zbrane 20 nábojov a do dlhej 10 nábojov).

Podľa novely zákona ide o strelné zbrane uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) až q):
samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane, napríklad samonabíjacia guľovnica SA vz. 58, AK 48 a pod.; krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, teda zásobník s kapacitou väčšou ako 20 nábojov do ľubovoľnej pištole, dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, teda zásobník s kapacitou väčšou ako 10 nábojov do samonabíjacej guľovnici SA vz. 58, ale aj do ČZ vz. 858 Tactical, AR 15 a pod. krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.

AKO ICH NAHLASOVAŤ?

Uvedenú povinnosť je potrebné splniť prostredníctvom tlačiva NOVÉ_Oznámenie o držbe zbrane kategórie A (na odkaze: Zbrane a strelivo, Ministerstvo vnútra SR – Polícia (https://www.minv.sk/?zbrane-a-strelivo) na príslušnom oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ v mieste pobytu.

V prípade ak majiteľ nie je držiteľom zbrojného preukazu a zbraň si chce ponechať v držbe môže si v termíne do 31. januára 2023 požiadať o vydanie príslušnej skupinu zbrojného preukazu, ktorá ho oprávňuje na nadobudnutie a držbu takejto zbrane, pričom sa považuje za osobu, ktorej výnimka potrebná na držbu tejto zbrane bola udelená.

ČO AK NESTIHNEM TERMÍN?

V prípade, že majiteľ zbrane si uvedenú povinnosť nesplní v zákonnom stanovenom termíne bude to posudzované ako priestupok na úseku zbraní a streliva, za ktorý mu môže byť priestupcovi uložená pokuta v správnom konaní až do 663 eur, v rozkaznom konaní do 400 eur a v blokovom konaní do 200 eur.

Informácia k platnosti výnimiek na držanie zbrane kategórie A, ktoré boli udelené pred 01. februárom 2022.

Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A, ktorá bola vydaná pred 01. februárom 2022 stratili platnosť dňom 31. marca 2022, teda už držiteľa už neoprávňuje na nadobúdanie ďalších zbraní kategórie A. Na držbu zbraní uvedenej kategórie, ktoré boli evidované do 31. marca 2022 takáto výnimka je aj naďalej platná.

POZOR! V súčasnej dobe je potrebné pred nadobudnutím vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A požiadať o vydanie novej výnimky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona, rovnako to platí aj pre držiteľov zbrojných licencií. Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook

LEAVE A RESPONSE

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *